nieuws

H-Team pleit voor offensief kabinetsbeleid RO

Business

Het Herbestemmingsteam, met in zijn midden Rijksbouwmeester Frits van Dongen, pleit in een brief aan de (in)formateurs voor een offensief kabinetsbeleid op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. “Ons land zit te ruim in haar jasje” aldus het team. En dat ligt niet alleen aan de crisis.

H-Team pleit voor offensief kabinetsbeleid RO

‘Er staat in Nederland 8 miljoen m2 kantoorruimte, 1,8 miljoen m2 winkels, 300.000 woningen en rond de 12 miljoen m2 bedrijfsruimte leeg’, zo opent de brief. ‘Dit vertegenwoordigt meer dan 100 miljard euro aan niet-functionele gebouwen. En dat is meer dan gezond is voor ons land.’

De omvang van het leegstandsprobleem kan volgens het H-team niet alleen geweten worden aan de economische recessie, want dat zou impliceren dat de leegstand met het opbloeien van de economie weer zou verdwijnen. We weten dat het niet zo is. De leegstand is structureel en was ruim 10 jaar geleden al meetbaar. Nederland zit te ruim in zijn jasje.

Historisch keerpunt

Volgens het H-team staan we in Nederland op een historisch keerpunt waar het denken in groei en het werken aan een immense verandering abrupt tot een einde is gekomen. “Dit keerpunt vraagt om een geheel nieuwe denk- en werkwijze, een systeemverandering met bijbehorend instrumentarium.”

Passage voor regeerakkoord

Het team heeft zelfs al een passage opgesteld om op te nemen in het regeerakkoord: ‘Er is sprake van een trendbreuk in de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Van nieuwbouw en uitbreiding verschuift de aandacht naar renovatie, hergebruik en herbestemming. Het kabinet zal systematisch nagaan welke ruimtelijke, fiscale en privaatrechtelijke aanpassingen nodig zijn en deze voortvarend en projectmatig aanpakken om het aanzien, de welvaart en de werkgelegenheid van Nederland een belangrijke stimulans te geven.’

Het H-team adviseert een reeks maatregelen en strategieën om de nieuwe praktijk vanuit het Rijk te ondersteunen:

  • Zorgen dat herontwikkeling dezelfde aandacht en faciliteiten krijgt; nu zijn beleid en regels vaak in het voordeel van nieuwbouw.
  • Bestemmingsvrij maken van gebouwen; experimenten moeten helpen een jurisprudentie op te bouwen rond nieuwe (her)bestemmingsplanmodellen.
  • Fiscale aanmoediging van sloop en hergebruik, bijvoorbeeld door veel kortere afschrijvingstermijnen mogelijk te maken.
  • Maatregelen treffen opdat eigenaren van verwaarloosde panden en terreinen worden aangeschreven om hen te dwingen te blijven investeren in de ruimtelijke ordening.
  • Ons innovatieve ruilverkavelinginstrumentarium introduceren voor stadsvernieuwingsgebieden en verwaarloosde bedrijventerreinen, zodat herstructurering haalbaar wordt.
  • Nieuwe bouwvoorschriften voor herontwikkeling van (kantoor)gebouwen om transformatie mogelijk te maken.

Lees verder:

De redenen voor het Kabinet om deze trendbreuk vorm te geven zijn volgens het H-team evident. Het welzijn en de welvaart van ons land hangen af van de vitaliteit van het stedelijk gebied.

Reageer op dit artikel