blog

Bestekschrijven en de Gids Proportionaliteit

Business

Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de UAV 2012 bij de opdrachtgever liggen, worden door middel van het bestek bij de aannemer gelegd. In een reeks blogs kijk ik wat daarin mogelijk en verstandig is. Deze keer gaat het over de Aanbestedingswet.

Bestekschrijven en de Gids Proportionaliteit

Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet van kracht: de vastlegging in de Nederlandse wetgeving van Europese aanbestedingsregels. Onderdeel van de Aanbestedingswet is de Gids Proportionaliteit. De Gids is opgesteld door de Schrijfgroep Gids Proportionaliteit: geen wetgevende macht maar uiteindelijk toch min of meer als wet aanvaard. De Gids geeft regels waaraan een aanbestedingsbestek zou moeten voldoen, wil deze aan het proportionaliteitsbeginsel voldoen. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

‘Comply or explain’

Zoals ook voor de rest van de Aanbestedingswet, geldt ook voor de Gids het uitgangspunt ‘comply or explain’ wat zoveel betekent als ‘aanbestedende dienst: pas de wet toe of motiveer waarom u daarvan afwijkt’. Dat vergt voor de schrijver van aanbestedingsbestekken, maar daarmee ook voor de schrijver van Stabu-bestekken of van de architect die als adviseur bij een door een aanbestedende dienst uitgeschreven opdracht optreedt, het nodige.

Paritair opgestelde voorwaarden

Opvallend is artikel 3.9c van de Gids: “In gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal toe.” Paritair opgestelde voorwaarden zijn bijvoorbeeld de UAV 1989 en UAV 2012: algemene voorwaarden die tot stand zijn gekomen door overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit in tegenstelling tot branchevoorwaarden als DNR 2011. Iedere afwijking op de UAV dient dan ook te worden gemotiveerd.

Aanbestedingswet

Voor de architect van belang: DNR 2005 en DNR 2011 zijn niet paritair opgesteld. Niettemin zijn er signalen in de rechtspraak te vinden, op basis waarvan kan worden bepleit dat artikel 3.9c van de Gids ook voor DNR van toepassing is.

De Aanbestedingswet is – kort gezegd – van toepassing op Europese aanbestedingen die na 1 april 2013 zijn gepubliceerd.

Reageer op dit artikel