nieuws

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Architectuur

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting. Het ontwerpend onderzoek dient plaats te vinden in nauwe samenwerking met het Friesland College, Summa College, Horizon College of CITAVERDE College. Deadline: 20 februari 2018.

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Het middelbaar beroepsonderwijs speelt met nieuwe vormen van leren in op de toekomst. We zien steeds meer hybride vormen van onderwijs ontstaan, waarbij onderwijs, beroepspraktijk en maatschappij bij elkaar komen. Ook (nieuwe) technologieën spelen hierbij een rol. Maar hoe laat je deze nieuwe ontwikkelingen landen in het bestaande vastgoed? Schoolgebouwen zijn soms al verouderd op het moment dat ze opgeleverd worden. Wat kun je doen om het vastgoed te laten meebewegen met de tijd? Hoe maak je bijvoorbeeld een bestaand schoolgebouw flexibel in gebruik? En welke mogelijkheden zien ontwerpers voor een flexibele huisvestingsstrategie waarin onderwijs meer integraal onderdeel wordt van de stad en regio?

Open Oproep

Deze Open Oproep richt zich op het uitvoeren van ontwerpend onderzoek met als doel te komen tot nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting.

Projectvoorstellen richten zich op één van de volgende vier cases:

Case 1 Friesland College
Het Friesland College biedt middelbaar beroepsonderwijs en volwassenonderwijs aan vanuit twee kernlocaties in Leeuwarden en Heerenveen. In 2025 wil het Friesland College het onderwijs volledig in samenwerking met bedrijven en instellingen vormgeven. Wat is nodig aan aanpassingen aan de huisvestingsstrategie om dit optimaal te ondersteunen? Lees verder

Case 2 Summa College
De onderwijsstrategie van het Summa College is in transitie richting onderwijs dat plaatsvindt in een hybride leeromgeving, waarbij school en praktijk verweven zijn. Het onderwijs wordt kleinschaliger, uitgevoerd op meerdere (kleinere) locaties en in samenwerking met bedrijven en andere opleidingen. Daarbij biedt het tevens meer ruimte voor gepersonaliseerde leerroutes. Hoe kunnen deze ontwikkelingen in de onderwijsstrategie ook op gebouwniveau concreet per opleiding vormgegeven worden? Het nieuwe huisvestingsplan dat Summa College samen met haar personeel opstelde biedt hiertoe volop nieuwe kansen. Voor het verzilveren van kansen stelt het Summa College eigenaarschap en betrokkenheid van zowel studenten als docenten als voorwaarde. Lees verder

Case 3 Horizon College
Het Horizon College blikt vooruit en reflecteert op haar toekomstige positie en stedelijke verankering. Zij stelt zichzelf de vraag hoe zij haar onderwijs en haar onderwijsvoorzieningen in Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard in de toekomst meer aan kan laten sluiten op de stedelijke context en (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel programmatische, ruimtelijke als technische aspecten spelen hierin een rol. Lees verder

Case 4 CITAVERDE College
Met locaties in Heerlen, Maastricht, Roermond en Horst biedt het CITAVERDE College middelbaar beroepsonderwijs aan in heel Limburg. De case van het CITAVERDE college richt zich op de locatie in Roermond. Deze bevindt zich in een regio met een krimpende populatie. Geleidelijk neemt de bevolking hier met 2% per jaar af. Dit vraagt om een flexibilisering van de leeromgeving maar ook de voortdurende verandering van het onderwijs draagt hieraan bij. Hoe kan het CITAVERDE College flexibel reageren op de veranderingen van leerlingenaantallen en werkgelegenheid? Hoe kan het onderwijsgebouw in Roermond een pulserend centrum van een regio blijven, wann

Beoordeling

Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met de mbo-instellingen en twee externe adviseurs maximaal vier voorstellen.

Het voorstel kan t/m dinsdag 20 februari 2018 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds worden ingediend.

Meer informatie

Reageer op dit artikel