nieuws

150 miljoen euro voor ontwikkeling Almere

Architectuur

Komende 10 jaar investeren Gemeente Almere, Provincie Flevoland en Rijk in totaal 150 miljoen euro voor de ontwikkeling van Almere. Via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) worden deze gelden verdeeld. De eerste voorstellen hiervoor worden nu besproken bij provincie Flevoland en gemeente Almere.

150 miljoen euro voor ontwikkeling Almere

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijft groeien. Steeds meer mensen willen wonen en werken in het gebied. Om een deel van die groei op te vangen, krijgt de gemeente Almere er de komende jaren 60.000 woningen bij. Deze uitbreiding van de stad heeft gevolgen voor het woon- en leefklimaat in Almere. Het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) is ingesteld om de groeiopgave van de stad verantwoord te laten verlopen, zodat zowel de huidige als toekomstige Almeerders wonen in een diverse, aantrekkelijke, groene en sociale stad.

Programmalijnen

Gemeente Almere en provincie Flevoland hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt in het programma Almere 2.0 om richting te geven aan het FVA. Voor de eerste 75 miljoen euro in de komende 5 jaar zijn 5 programmalijnen gekozen en uitgewerkt. Daarbinnen worden projecten worden uitgevoerd:
– Versterken hart van de stad
– Versterken leer- en werkomgeving
– De Energieneutrale en Afvalloze stad
– Versterken verblijfsplekken: cultuur, recreatie en toerisme
– Vernieuwend wonen.

Binnen elke lijn worden 1 of meerdere sleutelprojecten gerealiseerd. Projecten die verschil maken in de ontwikkeling van Almere en daarmee bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel. Daarbij kan worden gedacht aan investeringen in het Stadshart en het Weerwater, duurzame economie en benutting van de recreatieve plek met bovenregionale betekenis: Nationaal Park Oostvaardersplassen.

Besluitvorming

In navolging van het Almeerse college van Burgermeester en Wethouders, besluit het college van Gedeputeerde Staten deze week over het voorstel. De programmalijnen worden daarna ter beoordeling voorgelegd aan de Gemeenteraad en besproken in Provinciale Staten. In het najaar 2016 vindt definitieve besluitvorming plaats bij de begrotingsbehandelingen, zodat in 2017 gestart wordt met uitvoering van de eerste projecten.

Bron: Flevoland.nl
 

Reageer op dit artikel