nieuws

Samenwerking gebiedsgerichte erfgoedzorg

Architectuur

Samen met provincies, gemeenten en private partijen is de rijksoverheid gestart met het uitvoeringsprogramma van de Visie erfgoed en ruimte (VER). Voor een eerste selectie projecten en samenwerkingsprogramma’s wordt 8,7 miljoen euro gereserveerd en wordt expertise ingezet vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Samenwerking gebiedsgerichte erfgoedzorg

 

 

 

Er zijn plannen van aanpak opgesteld voor alle vijftien werelderfgoedgebieden (inclusief de gebieden van de Voorlopige Lijst). Er worden kennis- en visieprojecten gestart voor het verbinden van erfgoed- en wateropgaven bij de grote rivieren, kust en Noordzee. Voor de herbestemming van karakteristiek erfgoed wordt de ontwikkeling van gebiedsgerichte strategieën gefaciliteerd, in het bijzonder voor economische topregio’s en demografische krimpregio’s.

Wederopbouwperiode

Voor dertig geselecteerde gebieden uit de wederopbouwperiode (1940-1965) wordt ingezet op verkenning en versterking van de cultuurhistorische karakteristieken en worden voorbeeldprojecten gestart (onder andere voor het dorp Nagele en de wijk Kerschoten in Apeldoorn).

Afspraken met partners

De komende tijd worden met de (bestuurlijke) partners afspraken gemaakt over te bereiken resultaten en de wederzijdse inzet van mensen en middelen. Tegelijkertijd werkt de RCE aan de verdere uitbouw van het uitvoeringsprogramma door samenwerking te zoeken met bestaande en nieuwe partners.

Kiezen voor karakter

Met de Visie erfgoed en ruimte (Kiezen voor karakter, 2011) heeft het rijk het belang van gebiedsgerichte erfgoedzorg onderstreept. Er wordt met publieke en private partijen samengewerkt op vijf thema’s: Werelderfgoed, Eigenheid en veiligheid, Herbestemming als gebiedsopgave, Levend landschap en Wederopbouw. Voor de periode 2013-2015 is vanuit de begroting van het ministerie van OCW in totaal € 24 miljoen inzetbaar voor het uitvoeringsprogramma.

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Kwartaalabonnement de Architect?

Reageer op dit artikel